پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

لیست مطالب

مسئله اثرهای متقابل سد و زلزله

نقشه خطر لرزه ای ایران

توزيع جغرافيايی آتشفشانها :

بهره برداری از آتشفشان :

گسل و تعاریف مربوط به آن

خطر زلزله در تهران

نقشه خطر زلزله جهان

امواج لا و «LQ» و love waves

تاریخ زلزله های بزرگ ایران

نقشه خطر لرزه ای ایران

کانون و عمق زلزله

انواع زمین لرزه

ورقه ها چطور حركت مي كنند؟

تشکیل اولیه کره زمین

فعاليت آتشفشان

پیش گیری از زلزله

آيا زلزله ها قابل پيش بيني اند ؟

زلزله چیست ؟

تعداد صفحات : 7