آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

لیست مطالب

سنجش از دور و ناهنجاری های محیطی

سنجش از دور و ناهنجاری های محیطی

معرفی ماهواره    Global Precipitation Measurement---GPM

معرفی ماهواره Global Precipitation Measurement---GPM

شاخص  همبستگی موران و موران محلی

شاخص همبستگی موران و موران محلی

از ماهواره TRMMچه می دانید؟!

از ماهواره TRMMچه می دانید؟!

تاثیر رنگ ها بر میکرو اقلیم شهری(بخش دوم)

تاثیر رنگ ها بر میکرو اقلیم شهری(بخش دوم)