پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

آيا النينو احتمالي زمستان امسال يك "النينو مودوكي" مي باشد؟

آيا النينو احتمالي زمستان امسال يك

در پيش بيني فصلي اخير سازمان علوم و فناوری زمین دریایی ژاپن JAMSTEC در يادداشت روز 24 سپتامبر 2014 (2 مهر 93) در بخشي از گزارش خود اظهار نموده ست كه "النينو ضعيف كنوني، تا زمستان نيمكره شمالي تداوم خواهد داشت كه شرايط بتدريج به سمت يك "النينو مودوكي" در اوايل سال (2015) تغيير خواهد كرد. در پاسخ به دريافت تاثييرات رخداد النينو / النينو مودوكي طي زمستان نيمكره شمالي، رويداد منفي IOD به سوي مد گرم گسترده IOD تغيير خواهد نمود."

 شكل 1. بخشي از پيش بيني فصلي زمستان 2014/2015 سازمان علوم و فناوري زمين دريايي ژاپن (JAMSTEC) در ياداشت روز 24 سپتامبر 2014

 

بر طبق پيش بيني منتشر شده از سوي مركز آب و هوايي توكيو از آژانس هواشناسي ژاپن (JMA) براي سه ماهه فصل زمستان (دسامبر،‌ ژانويه و فوريه) بر روي پهنه مركزي اقيانوس آرام حاره اي تمركز آب هاي سطحي گرمتر از نرمال را خواهيم داشت. در حوزه غربي اقيانوس، آب هاي سردتر ديده مي شود كه اين وضعيت الگويي مشابه النينو مودوكي را نشان مي دهد. نكته حائز اهميت ديگر حوزه آب هاي سردتر از نرمال در پهنه مركزي آرام شمالي ست كه منطقه استراتژيكي نوسانPDO بشمار مي رود. اين الگو بيانگر فاز گرم نوسان دهه اي اقيانوس آرام شمالي (PDO) ست كه خود فاز القا كننده پديده النينو بشمار مي رود. در پهنه آب هاي شرقي و مركز حاره اقيانوس هند، دماي آب در حالت نرمال تا 0.5 درجه سلسيوس بالاتر از نرم در نوسان مي باشد.

 

شكل 2پيش بيني ناهنجاري دماي سطح آب دريا (SST) (بالا) و ناهنجاري بارش (پايين) طي سه ماهه دسامبر ژانويه و فوريه 2014/2015

 

2 جريان عمده چرخندي و واچرخندي بتريتب بر روي ميانه شمال آرام و شمال غرب ايالات متحده مشاهده مي گردد. وجود ناهنجاري چرخندي در شمال آرام، مي تواند بر روي بادهاي بسامان حاره اقيانوس آرام تاثير گذاشته و منجر به القاي تغيير مسير اين بادها به سمت شرق و يا تضعيف آنها شود. 

بر روي حوزه غربي حاره اقيانوس آرام نشانه هايي از برگشت بادهاي بسمان حاره اقيانوس آرام در راستاي معكوس ديده مي شود كه مي تواند منجر به پديده شكست بادهاي غربي (WWB) بادهاي بسامان در اين ناحيه شود. در حوزه شرقي، بادها در راستاي نرمال خود ديده مي شوند اين الگو در كل تداعي كننده شرايط النينو مودوكي بشمار مي رود.

بر روي شبه قاره هند الگوي ضعيف واچرخندي و بر روي ايران الگوي چرخندي ديده مي شود. همچنين تقويت بادهاي شرقي در حاره اقياوس هند و همگرايي آن با جريانات غربي بر روي درياي سرخ منجر به تقويت همگرايي درياي سرخ جنوبي شده و به صورت جريانات جنوبي از نيمه شرقي ايران مي تواند منجر به افزايش بارش هاي پهنه مركزي و داخلي ايران شود.

جريان آنتي سكلوني مستقر بر روي غرب روسيه با تقويت جريانات سرد شمالي شرقي بر روي پهنه آسياي ميانه مي تواند با جريانات جنوبي چرخش سيكلوني خاورميانه، منجر به تقويت همگرايي بر بخش هاي جنوبي آسياي ميانه و افزايش ريزش هاي زمستانه در اين ناحيه شود.

بر روي حوزه اقيانوس اطلس جريان سيكلوني بر روي بريتانيا و آنتي سيكلوني در ميانه اطلس ديده مي شود. وجود چرخش سيكلوني بر روي شمال غرب اروپا كه مي تواند منجر به تقويت كم فشار جنب قطبي ايسلند شود، مسير سيكلون هاي اطلس را از حوزه مديترانه به عرض هاي بالاتر منحرف سازد لذا امكان كاهش بارش ها در بخش هاي غربي كشور طي زمستان ناشي از اين الگو جود دارد.

 

 

 شكل 3پيش بيني ناهنجاري تابع جريان و باد تراز 850 هكتوپاسكال طي 3 ماهه دسامبر تا فوريه 2014/2015

 

النينو مودوكي چيست؟ و تاثيرات كلي آن در پهنه منطقه اي و فرامنطقه از منظر بارش و دما چگونه ست؟

 

 النینوی مودوکی (El Niño Modoki) یک پدیده جوی- اقیانوسی در بخش حاره ای اقیانوس آرام می باشد در حالی که النینوی کلاسیک (El Niño) با ناهنجاری قوی گرم دمایی در شرق اقیانوس آرام حاره ای همراه است. النینوی مودوکی که برای اولین بار توسط پروفسور یاماگاتا (Prof. Yamagata) استفاده شد، در حقیقت دومین مد غالب نوسانات بین سالانه در منطقه اقیانوس آرام است که 12 درصد از تغییرپذیری های دمای سطح آب این منطقه را تبیین می کند؛ در حالیکه النینوی کلاسیک 45 درصد از تغییرپذیری های این منطقه را تبیین می کند و از این حیث دارای اهمیت بیشتری نسبت به النینوی مودوکی می باشد.

 

http://www.shiaupload.ir/images/37976584615416299660.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/91702488260499079649.jpg

شكل 4. ناهنجاري دماي سطح اب دريا طي النينو كلاسيك (بالا) و النينو مودوكي (پايين)

 

ال نينو مودوكي الگوي آب و هوايي موسوم به «نوسان حلقه ي شمال اقيانوس آرام» (North Pacific Gyre Oscillation = NPGO) را هدايت مي كند.

امانوئل دي لورنزو، دانشيار دانشكده علوم زمين شناسي و جو شناسي در انستيتو فن آوري جورجيا ابراز كرد: «ما دريافتيم كه ال نينو مودوكي مسئول تغييرات در نوسان NPGO مي باشد. به همين دلیل، النینو  مودوكي حائز اهميت است، چرا كهNPGO تاثيرات مهمي بر ماهي ها و توزيع مواد غذايي دريايي در اقيانوس آرام، بخصوص سواحل غربي ايالات متحده دارد ».

NPGO، كه براي اولين بار از سوي دي لورنزو و همكارانش در مقاله اي در مجله Geophysical Research Letters به اين نام خوانده شد، براي اولين بار تغييرات درازمدت در جريان هاي هواي اقيانوس ارام را توجيه مي كند كه حال دانشمندان ان را به تعداد رو به افزايش تغييرات چشمگير در اكوسيستم هاي دريايي سواحل ربط مي دهند.

دي لورنزو افزود: «اكوسيستم هاي اقيانوس آرام ممكن است براي NPGO در آينده مهم تر باشد. داده هاي ما نشان مي دهند كه NPGO به طور قطع با ال نينو مودوكي ربط دارد و بنابراين زماني كه النينو مودوكي در بخش مركزي گرمسيري آقيانوس ارام بيشتر مي شود، NPGO نيز تشديد مي شود».

 

شكل 5. طرح شماتیک رابطه الگوی النینو مودوکی با گردش اتمسفری آرام شمالی و چرخه حلقه شمال اقیانوس آرام NPGO.

 

دما

در طي النينو كلاسيك، بر روي حوزه درياي سياه و حومه كشور تركيه ايجاد هسته سرمايش ناهنجار را داريم. بنابر اين ناهنجاري دماي اين بخش با ناهنجاري دماي سطح آب دريا در پهنه حاره شرق اقيانوس آرام رابطه معكوس دارد.

همانطور كه نتايج بررسي ها نشان داده ست، النينو كلاسيك اغب با افزايش ناهنجاري مثبت دماي هوا بر روي كشور مصادف مي باشد.

در طي النينو مودوكي، هسته سرما بر روي پهنه غرب روسيه، شمال و شرق درياي خزر و منطقه آرال متمركز مي باشد. ضمن آنكه سرمايش در غرب خاورميانه تقويت نيز مي گردد. نقطه مقابل آن در نيمه شرقي كشور دماي هوا با ناهنجاري هاي مثبت در دوران النينو مودوكي همراه مي باشد.

بر روي منطقه اروپا اغلب النينو مودوكي برابر ست با دماي هواي بالاتر از هنجار بلند مدت.

در ايالات متحده 2 قطب دمايي با ناهنجاري مثبت دما در ايالت هاي غربي و ناهنجاري منفي در ايالات شرقي اين كشور طي النينو مودوكي از فراواني بيشتري برخوردار مي باشد.

 http://www.shiaupload.ir/images/69597228988557333594.png

http://www.shiaupload.ir/images/01697049184559749385.png

 

 شكل 6. شماي ناهنجاري دماي هوا در طي النينو كلاسيك (بالا) و النينو مودوكي (پايين)

 

بارش

در طي النينو كلاسيك بر روي پهنه شرق و مركز اقيانوس آرام حاره افزايش بارش هاي همرفتي به دليل تقويت ناحيه همگرايي مشاهده مي شود. در مقابل در حوزه غرب اقيانوس آرام و قاره دريايي (Maritime Continent) كاهش بارش ها به سبب تقويت همرفت حاره اي مورد انتظار مي باشد. بر طبق اين الگو، بر روي ناحيه ميانه اطلس شمالي، استقرار مسير جريان سيكلون هاي ناحيه معتدله به سمت جنوب اروپا و حوزه درياي مديترانه را داريم كه با افزايش ميزان سيكلون زائي اين پهنه آبي همراه مي باشد. از اين رو در غالب رويداد هاي النينو كلاسيك ميزان بارش ها در خاورميانه و ايران افزايش مي يابد. 

در ايالات متحده در ايالت غربي كاليفرنيا بارش ها نيز افزايش و در برخي نواحي شمال شرقي اين كشور ريزش ها با افت نسبي مواجه خواهد شد.

در طي النينو مودوكي، بارش هاي ناحيه حاره اقيانوس آرام بر روي پهنه مركزي اقيانوس و حومه خط روز گردان (Date line) متمركز بوده و در 2 حوزه غرب و شرق حاره آن بارش ها نسبت به نرمال با كاهش مواجه هستند.

در ميانه اقيانوس اطلس از شدت فرانرمال بارشي كاسته شده و مسير سيكلون هاي اطلس به سمت عرض هاي شمالي تر و منطقه معتدله اروپا متمايل مي گردد. از اين رو در برخي نواحي پهنه آبي مديترانه كاهش بارش روي داده و از ميزان سيكلون زائي دريا كاسته مي گردد. مهمترين ناحيه حوزه مديترانه، منتهي اليه شرقي دريا و منطقه قبرس مي باشد كه در حدود بيش از 60 % بارش سالانه كشور از سيكلون هاي مسير اين منطقه به كشور وارد مي شوند و به صورت امتزاجي با ناحيه همگرايي درياي سرخ اعظم بارش هاي كشور را تشكيل مي دهد. بدين دليل امكان رخداد كاهش بارش به صورت ناحيه اي در مناطقي از كشور در رويدادهاي النينو مودوكي وجود خواهد داشت.

در رخدادهاي مودوكي ، بارش هاي ايالت غربي كاليفرنيا كاهش و بخش هاي از شمال شرق آمريكا با افزايش نسبي ريزش ها مواجه خواهند شد.

 

 شكل 7. شماي ناهنجاري بارش در طي النينو كلاسيك (بالا) و النينو مودوكي (پايين)


منبع:http://irmancy.ir

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش