پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا
زبان تخصصی

منبع پیشنهادی

1) زبان برای دانشجویان جغرافیای طبیعی ، تالیف دکتر شاپور گودرزی نژاد و مینو عسجدی ، انتشارات سمت

2) متون جغرافیای انسانی به زبان انگلیسی ، تالیف مینو عسجدی ، انتشارات دانشگاه پیام نورجغرافیای شهری

1) دیدگاه نو در جغرافیای شهری ، حسین شکوهی ، انتشارات سمت

2) جغرافیا و شهر شناسی ، تالیف یدالله فرید ، انتشارات دانشگاه تبریز

3) جغرافیای شهری ایران ، علی اصغر نظریان ، انتشارات دانشگاه پیام نور

برنامه ریزی شهری

1) مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ، تالیف اسماعیل شیعه ، انتشارات دانشکاه علم و صنعت ایران

2) برنامه ریزی شهرهای جدید ، تالیف کرامت الله زیاری ، انتشارات سمت

3) برنامه ریزی شهری در ایران ، تالیف غلامحسین مجتهدزاده ، انتشارات پیام نورمبانی جغرافیای طبیعی

1) ژئومورفولوژی ساختمانی ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور

2) ژئومورفولوژی دینامیک ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور

3) ژئومورفولوژی ایران ، تالیف جمشید جداری عیوضی ، انتشارات پیام نور

4) مبانی آب و هوا شناسی ، تالیف محمد رضا کاویانی و بهلول علیجانی، انتشارات سمت

5) آب و هوای ایران ، تالیف بهلول علیجانی ، انتشارات پیام نورفلسفه جغرافیا

1) فلسفه جغرافیا ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات گیتا شناسی

2) اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا(جلد اول و دوم) ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات گیتا شناسیجغرافیای روستایی

1) مبانی جغرافیای روستایی ، تالیف عباس سعیدی ، انتشارات سمت

2) جغرافیای کوچ نشینی ، تالیف سید رحیم مشیری ، انتشارات سمت

3) مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران ، تالیف مسعود مهدوی ، انتشارات سمتبرنامه ریزی روستایی و ناحیه ای

1) مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، انتشارات سمت

2) برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ، تالیف محمد حسن مطیعی ، انتشارات قومس

3) برنامه ریزی ناحیه ای ، تالیف کریم حسین زاده دلیر ، انتشارات سمت

4) اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای ، تالیف کرامت الله زیادی ، انتشارات دانشگاه یزدژئومورفولوژی

1) ژئومورفولوژی ساختمانی ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور

2) ژئومورفولوژی دینامیک ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور

3) ژئومورفولوژی ایران ، تالیف جمشید جداری عیوضی ، انتشارات پیام نور

4) ژئومورفولوژی ایران ، تایف محمود علایی طالقانی ، انتشارات قومسآب و هوا شناسی

1) مبانی آب و هوا شناسی ، تالیف محمد رضا کاویانی و بهلول علیجانی ، انتشارات سمت

2) آب و هوای ایران ، تالیف بهلول علیجانی ، انتشارات پیام نورمنابع آب و خاک

1) منابع و مسائل آب در ایران (جلد1) ، تالیف پرویز کردوانی ، انتشارات دانشگاه تهران

2) منابع و مسائل آب در ایران(آب های شور) (جلد2) ، پرویز کردوانی ، انتشارات قومس

3) جغرافیای خاک ها ، تالیف پرویز کردوانی ، انتشارات دانشگاه تهرانمنابع جغرافیای انسانی

1) مبانی جغرافیای روستایی ، تالیف عباس سعیدی ، انتشارات سمت

2) دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات سمت

3) جغرافیای کوچ نشینی ، تالیف سید رحیم مشیری ، انتشارات سمت

4) مقدمه ای بر جغرافیای روستایی در ایران ، تالیف مسعود مهدوی ، انتشارات سمت

5) جغرافیای شهری ایران ، تالیف علی اصغر نظریان ، انتشارات پیام نورجغرافیای سیاسی

1) مبانی جغرافیای سیاسی ، تالیف دره میر حیدر ، انتشارات سمت

2) جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ، تالیف پیروز مجتهد زاده ، انتشارات سمت

3) جغرافیای سیاسی ایران ، تالیف محمد رضا حافظ نیا ، انتشارات سمتجغرافیای جمعیت

1) مبانی جغرافیای جمعیت ، ترجمه مسعود مهدوی ، انتشارات قومس

2) جغرافیای جمعیت ایران ، تالیف علی اصغر نظری ، انتشارات گیتا شناسی

3) جغرافیای جمعیت ایران ، تالیف جعفر جوان ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش